Arabi gadeege thinvana filavalhu nikumejje.


އަރަބި ގަޑީގެ ތިންވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ
أبو عبد الله عبد الرحيم المدني
މި ބުލޮގުގެ ޢަރަބި ގަޑީގެ ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ނުކުމެއްޖެއެވެ. ތިރީގައިވާ ލިންކުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެޔާއެކު ބުނެލަން އޮތީ އޮންލައިން ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑުކުރައްވާ ސައިޓުން ފިލާވަޅު ބައްލަވާއިރު ބައެއް މައްސަލަތައް ލިޔުމުގައި ހުންނަކަމަށް ފެންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވުމުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެއެވެ. ތިޔަބޭފުޅުން ފިލާވަޅާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފޭސްބުކު ގުރޫޕުގައި ލިޔުއްވަވާށެވެ. ފޭސްބުކު ގުރޫޕާއި ގުޅިލައްވާ

Post a Comment

0 Comments