ލައިލަތުލް ޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެރޭގެ މާތްކަމާއި އަދި އެރޭގެ ޢަލާމާތްތައް
ހަރޯދައިގެ މާތްކަން އަދި ޤަޟާ ރޯދައިގެ ކުރިން ހަރޯދަ ހިފިދާނެތަ؟
ރޯދަމަސް ފެށުމުގައި ފަލަކީ ޙިސާބަށް ބުރަވުމުގެ ޙުކުމް
ދުވާލުގެ ވަޤުތުތައް ދިގު ގައުމުތަކުގެ ރޯދަހިފާނީ ކީހިނެއް؟
ކިނބޫމަސް، ވެލާމަސް، ކަނޑުއަސް އަދި ގުންފުޛު ކެއުމުގެ ޙުކުމް
ޙިސާބު ބެއްލެވުމެއްނެތި ސުވަރުގެ ވަންނަ މީސްތަކުން.
އިބުރަތްތެރިވާހަކަ: ޞަދަޤާތުގެ މާތްކަން.
ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަކީ ފަރުވާއެކެވެ.
ސިޙުރުގެ ނުބައިކަން.
ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: ޖަނަވާރުންނަށް އަޅާލުމުގެ މަތިވެރިކަން.
އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތަކީ ކޮބާ؟
ހިލޭއަންހެނުންނާއި ހިލޭ ފިރިހެނުން އަތާއަތްޖޯޑުކުރުމުގެ ޙުކުމް.
ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: ﷲއަށްޓަކައި ކުރި ޒިޔާރަތް.
ތަޤުވާވެރިވުމަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކަމުގެ މާތްކަން.