Showing posts from 2012Show all
އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރާވާ މީސްތަކުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް.
މޮހޮނަށް ދޯނި ދިނުން: ދިވެހި އަދަބީ ބަސްތަކުގެ ސިލްސިލާ 1
އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: أَصْحَابُ الأُخْدُوْدِ(ވަޅުގަނޑަށް އުކާލެވުނު މީހުން)
ކުރިސްމަސް ފަދަ ކާފަރުންގެ ޢީދުތައް މުސްލިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އިބުރަތްތެރިވާހަކަ: އަވައްޓެރިންނަށް ހެޔޮ ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިޔާ
އިބުރަތްތެރިވާހަކަ: އިމާމު މާލިކު ދެއްވި އިބުރަތްތެރި ޖަވާބު
ޝެއިޚު އަލްބާނީ ރަޙިމަހުﷲ ހަޔާތްޕުޅުން އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއް.
ޙަސަނުލްބަޞަރީ ރަހިމަހުﷲގެ އިބުރަތްތެރ ވާހަކައެއް
އަލްޙާފިޡު އިބުނު އަބްދުލްޙާދީ رحمه الله
ހަޤީޤީ ޙާދިޘާ:   މަސްޖިދުއްނަބަވީއިން ލިބުނު ގެރިމެޓާ
ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާ ބިމަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުން 4
އެދުވަސްތަކެއްގެ މައްޗަށް އިރުއަރާ އެންމެ މާތް ދިހަ ދުވަހުގެ ހެޔޮކަމާއެވެ
ރާއްޖޭގައި ހިޔާލުތަފާތުވުން އޮތީ ދީނީމީހުންގެ މެދުގައި ކަމަށް ބުނާމީހުންނަށް ދޭ ޞައްޙަ ޖަވާބު