Showing posts from 2011Show all
ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ވާހަކަ ދައްކާ ގުރާ
ވެރިންބުނާގޮތް ހެދީމަ ދީނުން ބޭރުވާ ހާލަތަކީ ކޮބާ؟
ޖަންގަލީގެ ރާނީ
މޮޔަ ތަންދޮރުނުދަންނަ ވެރިން ފާޅުވުމަކީ ޤިޔާމަތްކައިރިވެއްޖެކަމުގެ އަލާމާތެއް
ސުޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓްކޮށްލައިފިންހެއްޔެވެ؟
ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް  ބިމަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުން 2
މެއްސެއްގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ ވަންމީހެއްގެ ވާހަކަ
ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަން
Insaanage ummeedhuthakah nimumeh netheve
Aaa ahareh kurimathilaairu.
Rajje 2050 aharugai.
ނަމާދުގައި ޢަރަބި ނޫން އެހެން ބަސްބަހުން ދުޢާކުރުން
ދަތްއުނގުޅާ ސިވާކު ދަނޑިކޮޅުގެ ފައިދާ
ޢީދު ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާތައް އަރިސްކުރަން
ޙައްޖު ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަން- 5 ނޮވެމްބަރު މާދަމާ