Showing posts from 2014Show all
ނޮޅާލެވުނު ޝަހީދު އިމާމު އަބޫބަކުރު އައްނާބުލުސީ ރަޙިމަހުﷲ.
އިބުނު ޢުޘައިމީންގެ އަލްއަޞްރު ސޫރަތުގެ ތަފުސީރު 3.
އިބުނު ޢުޘައިމީންގެ އަލްޢަޞްރު ސޫރަތުގެ ތަފުސީރު 2
އިސްތިޣުފާރުކުރުމަކީ (ފާފަ ފުއްސަވަން އެދުމަކީ) ކޮބާ؟
ޢަޞްރު ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު1- ޝެއިޚު އިބުނު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ.
ޢުމްދަތުލް އަޙުކާމް ޙަދީޘް ފޮތުގެ ތަރުޖަމާ  1،2،3 ވަނަ ބައި
ފާފައާއި ނުލައި ޢީީދު އުފާ ލިބިގަންނާނީ ކިހިނެއް؟
Arafaiy dhuvahuge maaiykan.
ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަންނާނީ ކާކު؟
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ.