ޢަރަބި ގަޑީގެ ދެވަނަ ފިލާވަޅު ނިކުމެއްޖެ


އަރަބިގަޑީގެ ދެވަނަ ފިލާވަޅު މިހާރު ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެ
أبو عبد الله عبد الرحيم المدني

މާތް ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކުގައި މިހާރު މި ބުލޮގުގެ ޢަރަބިގަޑީގެ ދެވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. ދުޢާއަކީ އެފިލާވަޅުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިދާކުރާ ފިލާވަޅުތަކެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. ޑައުންލޯރޑުކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ވަޑައިގަންނަވާ


ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ
މާތް ﷲ އިރާދަފުޅާއެކުގައި މިއަންނަ ހަފުތާގައި ޢަރަބިގަޑީގެ ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ކިޔުންތެރިންނާއި ހިސާބަށް ނެރުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަމެވެ. ދުޢާއަކީ މި މަސައްކަތުގައި ﷲ ގެ ބަރަކާތްލައްވައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިން މިކަން ޤަބޫލުކުރައްވައި ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ދިވެހި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ފައިދާކުރާ ފިލާވަޅުތަކެއްކަމުގައި މިފިލާވަޅުތައް ލެއްވުމެވެ. އާމީން

ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

Post a Comment

0 Comments