Arabi gadeege havana filavalhu.


މިބުލޮގުގެ ޢަރަބި ގަޑީގެ ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅުނިކުމެއްޖެ
أبو عبد الله عبد الرحيم بن محمد المدني

މާތް ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތް ފުޅާއެކުގައި މި ބުލޮގުގެ އަރަބި ގަޑިގެ ހަަތަރު ވަނަ ފިލާވަޅު ނިކުމެއްޖެއެވެ. ޢަރަބި ފިލާވަޅެއް ހަފުތާޔަކަު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް ހަަމޖެހިފައިވާ މި ޢަރަބި ގަޑިގެ ހަތަރު ފިލާވަޅު މިހާރު ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެއްވެސް ސުވާލެއް ފިލާޥަޅާއި ބެހޭގޮތުން އުފެދޭ ނަަމަ ޢަރަބި ގަޑީގެ ފޭސްބުކު ގުރޫޕުގައި ލިޔުއްވުމުން ޖަވާބު ދެވޭތޯ މަސަައްކަތް ކުރާނަމެވެ. ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފިލާވަޅުތައް ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

Post a Comment

0 Comments