ޢަރަބި ގަޑީގެ ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު ނިކުމެއްޖެ

ޢަރަބި ގަޑިގެ ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު
أبو عبد الله عبد الرحيم بن محمد المدني

ޢަރަބި ގަޑިގެ ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ.
މިސަފުހާއިންވެސް ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. ތިރީގައި އޭނަ މައިނަސް ފާހަގައިގެ ވާތް ފަރާތުގައި އިން ފާހަގައަށް ސެލެކްޓު ކުރެއްވުމުންވެސް ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެ ލިންކު
Seventh Lesson

Post a Comment

0 Comments